BARTHOLOMAEI

EVsrACHII

S ANCTOSE VERINATIS MEDICI A C P H I L 9 S Q P H I ^

O P V S C V L A A N AT 6 MI C A.

Qmrummmerum^ argumentaauer^ pagina indie abit\

CumPriuilegijs Summi Pont.IIIuftwlII Senatus Veneti, Serenifl^Francorum Regis , & Catolics ae

Gaeiare^ Maieftatis

V E N E T 1 1 S,

JD LXII5,

Vincent IMS Luchinm excudebaty^^i^

?M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

Mf ^ I

l:V i V. wi

\ \ : -

ID rj :-T ;n ■' v;h '?oy'^>^k2j

EI^NCHVS OPV^SCVt^

DeRenum Strudiira, Officio, ^^ Adminifca- tione. ^

De AuditusOrganis. '

jOfsiutn rExamen .I-luIF ;rf'l ,mO

DeMOtli capitis V ' r..v:r ' ' ' i n:

De V ena , quse Gr^cis dicitur, Et de alia,

quse in flexu braehij communena profundam producit.-'; D: \

De Dentibus.^ ^

\ T ^ VI a

.niz^i a.

HO L 0 M MVM

E y S T A C H I V S| ^

LECTORI.

A N f V M femper apud me valait Veterum fcriptorum Auchoritas ; tancumque & ftiidij 5 & opersp ^ in veri in inucftigatione- que ponendum efle exifti- fumnios in re me- dica viros, qui vere principes eius facultacis au thores , & habentur, & fuiit^ quosimitarer , & fequerer Hippocratem, & Galen urn. Duces in primis delegerim : ac in infinitoru pene Hotni- num 5 & eorum animantium, qu^ in noftra ter ragignuntur, carporibus incidendis & difle- candis, quod ftudium dvAToi^h dicunt , mulcos iam annos diligentiisime fim verfatus . Quse in hac veri inquirendi ratione a me reperta funt ; ac (iirnmo ftudio obferuata j cum hisjquae vereres olim, & noftri etiam Anatomici fcripta reliquere ,* fbcio laborum adhibito Petro Mac thrso Pino Vrbinati, accuratiisimecotuli.ltaq; fadum eft,vt fex^Sc quadraginta tabulas sereas,

* 2 in

in quibus noftra hxc diligentia apparere faci¬ le pofsit 5 librumq; de diflenfionibus^ac con- trouerfijs Anatomicis propediem fim editu- rus . Quod certe multo priusfeciffemjnifi , & ingrauefcente iam setate, & vehementiiiimo ar ticulorum dolorcjquo ftudia retardantur, atqj fortunarum mearum imbecillitate^quae ne tan^ tum'bpus aggrederer ad imprimendutn deter- fuitjfuiffemprohibitus r yoluncas certe non de fuit3& animi ad id agendum propenfio. T rada tionem autem hanc de Renibus , c^teraq; ana- tprnijcaDpufcuIa^qu^^ nunc primum edenda cu rau^feliKnter perl^ iudices ve-

lim.H^c eniim cUm probaueris, multo ytiliora poft hac;a ine edenda, ut polliceri non' dubit'o, iic te lediirum tibi Facile perfuaferis. V?le .

PIVS PAPA ml.

HO T V proprio er c . Cum flcut accepimus: dile* Husfilius Yincentius Luchinus Bibliopola in hi- ma urbe no{ira commordnSiUd communem omnium ^udioforum utilitatem,fua propria impenfa quam^ olura opera in iureciuili cr canonico ^ diuerfos libros Grcecoi Latino , in Italicum er alios Jermo^ nes er econuerfo translatos , er per commiffarios er inquifltores ap- probatosyhadenus nonimpreffos imprimi facere intendat in hac Alma Yrbe , ftue Venetijs, uel Lugduni yout ubiiUa commodius imprimi fa^

cerepoterit inonmediocres ,quinimmo maximos fumptus eumfubire oporteat atquelabores . Dubitatq;nehuiufmodi opera er libripofl^ modumabalijsmprejforibusar Bibliopolis abfque eius Ucentiaim-

primantur: quod in maximumeius damnum crpraiudicium tenderer Nospropterea eundemVincentium^ecialibus fauoribus cr gratijs profequen . er eius indemnitati confulere uolentes , motu fimili eidem V-incentio nequis opera er libros pr^dida » neq-, eorum aliqua per ip-

fum imprimendat per decern annos poih imprefiionem didlorumope- rumcrlibrorumaquoquamfine ipfius licentia imprimi, autuendi, feu uenatia teneri pojiint concedimus er indulgemus rinhibentesom^ nibus er flnguUs utriufque fexus^ Chri§ti fidelibus ubiq; exiftentibus, e^praejertim Bibliopolis er librorum imprefforibus etiam Alma Vr^ bis nokriehuiufmodi ac per uniUerfum terrarum orbem conjiitutisy fubexcommunicationis latte fententi(e;in terris uero fandhe Romantc ecclefite mediate , uel immediate fubiedis , etiam quingentorum duca^ torum auri et infuper amifiionis librorum poena , totiens quotiens cow trmwntumfueritjpfo abfque aliqua dedaratione incurrenda^ pro una eidem vincentio loco damnorum , pro alia partibus Cam* rteapoS:olic<eappUcandis:proutnosexnuncprout ex tunc applica* musintradecenniwn abimpre^ionedidorum pperum er librorum re f^e^iue computan.di^aopera er libros fine eiufdem Vincentij expref fa licentia di£l o decennio durante imprimere, uendere , feu uenalia ha~ here , er ad nundinas , feu ut utdgo diciturferias trdfmittere audeant, uel prefumant: Mandates uniuerfis uenerabilibusfratribus nodris Ar chiepifcopis , Epifcopis ,eorumc^ Yicarijs in ffiritualibus generalibus

^ 3 w

mftatu temporalis faifSt£ Romance ecdefi£ etUm leg atis cr uicekgd tis fedis apofiolic£ ipfius ^atus gubernatoribus cr alijsad quos Jpcdat er pertinet : ut quotiens pro ipfius Vincentij parte fuerint re- quiflUiUel eorum aliquis fuerit requijitus eidem Yincentio efficacis defenjionis pr£fidio ajU(ten.pY£miffaad omnem didi Yincentij requijl tionem contra inobedientes cr rebeUeSper cenfuras ecclefiaiticasy etii f£pius aggrauan.cr per alia iuris remedia audoritate apodoUca exe^ quantur i acinuiolabiliter obferuarifaciant. Yolumus autem cr apo^ dolica audoritate decernimus qu6dpr£fentis motus proprij tranfuma ~ ptis cr exemplis etiaminipfis operibus er Ubris impress plena & eadem fides prorfus ubique tamin iudicio quam extra habeatur qu£' prafenti originali bdferetur.Quodq; prafens motus proprius in Acte campi flor£, et in ualuis CanceUaria apoftolica huius Alma urbis af figaturtO" ibidem per affixiotiempubliceturior flc affixus & in ipfts operibus er Ubris pro tempore imprej^is, imprejjus perinde ardet om* ties quos tangit ac fi eifdem perfonaliter intimatumforet.Rt quod pra^ fentis noftri motus proprij jola fignatura fufjiciat C2r ubique fidem fa^ dot in iudicio er extra:regula nodr a in contrariam adita non obftan» te . Now objiant . apodolicis ac in prouincialibus er Sinodalibus Con cilijs aditis generalibus uel Jpecialibus conditutionbus cr ordinan* tium ftatutis & c . etiam iuramento O' c . roboratis cateris^ contra* rijs quibufcunque cum claufuUs oportunis er confuetis .

"Nomina librorum , uidelicet imprimis Op i nio n e s comunes per crdinem Alphabeti per Baptiflam de YiUalobos coUedas erc.Et tra* datus De tempore utili o continuo domini Marci Antonij Bardi Senenfis,o I>,BarthoiomaiEt^achqSandofeueritMtUl>B renvm firudHracrdlkeiuf opera.

Placet motu proprio.

HIERO-

HI E R.o N Y M V s Priolns Dei gratia Dux Ven etiarumj& cset. uniuerfis & fingulis magiftratibus huius urbis noftrse Vene- tiarurrijnec non redoribus quaru unaq;

_ _ ) terrarum . Et locorum noftrorum caete-

rilq; repraefentantibus noftris , ad quos harum execu- tio ipedat, fignificamus . quod heri in Confilio noftro rogatorum captafuit pars'tenoris infrafcripti.uidelicet chefiaconceriba Vicenzo Luchino libraro in Roma

che niuno altro che lui , 6 chi hauera caufa da lui non pofla ftamparjne far ftampar in quefta Cittajne in alcun luogo del Dominio noftro, ne altroue ftampato uende- re i diuerfi trattatiin medicina di Domino Bartholo-

meo EuftachioDottor,fotto pena all’incontrafacen- te di perder le opere ftampate,& principiate a ftampar. Et di pagar ducati cinquecento , il terzo de quali fia de raccufator,unterzode Tarlenal noftro, &raItro del inagiftrato,che fara I’eftecutione , & le opere fiano del fupplicante,eftendo egli obligato d’dfteruar tutto quel lo cheedifpoftoperlelegginoftrein materia di ftam- pe, laqual concefeione habbi a durar per anni quindeci fuftequenti,quare mandamus uobis audoritate fupra- fcripti Confilijiut fiipra fcriptam partem pbferuetiss ab omnibufq,* inuiolabiliter obferuari faciatis, datse in noftro ducalipalatio die fecundo Mail Indi(ftione ftx- ta. M. D, L X H i. -

PRIVI-

V%1V1LEG10 BEL %E

diFrancia.

H A R L E s pAY kgYAcede Hieu Rojy de VtAHce A noz ameZi&feaulx les gem de nox Courtz de pAYlement grand Confeil BaiUy , Senefchaulx , Vre^ uoji,luges» ou hears Lieutenans > er a teas noz Aul tres h^iciereSiZT ofjicierest quil appartiendra fa^ lut er diUe^lion, Fiokre cher,zr ken ame^'Rarthosi Ipmeo Eujhche, de S . Seuerin,medicindenoStre c&erer AmcCoufln ie CArdinal Durbin Nous a faid entendre que auec fon grAnio' ex* trerne kbeur uigilence & diligence il Auroit compofez cr mis en lu^ miere depuisquelque temps certains beAUxliuresen lari, er doStritie de medecine intitules,(De pArtibus humani corporis ) cum piduris in areincifis.de Renum ftrudura adione ZT ufu ftmiliter cum piduris, De organis auditust Oj?ium exAmen& demotu Capitis iRpiflok anaa tpmicaad lo.Raptijiam Gualterium De multitudine Deratione exhait riendifanguinis Demedendiratione Lefquelzil deflreroit faire im» primzennodreRoyaulmeparquelque bon Imprimeur qui uoulfid prendre peine de ce faire auec la meiUeure CTplusbeUeimprefion Dont ilfepoarr ay aduifer au quel il nous en plaifi dotiner permij^hn auec preuilege que nuUes auUres Imprimeur que lay puiffe imprimer fefdidliures ennodre Royaulmepays terres CF jigneuriesde tiodre obeyffance Durant le temps de dix am Et furce Impartire noz Uteres necejpiiresPourceed quit nous incUnant liber aUement a la requeue, qmnousayfaidenceji endroit ledid Bartolomeo Eudache cr ace quil puis fake imprimer ermederein lumiere fefdid liures ennodre did Royaulme fumant dedefire quil en a Lays auons permis accorde cyodroye cr park tetieur de ces prefentes permedons decor dons et odroyom rouUomcT nous plaid que par tel des imprimeur iurez de nodredid Royaulme que bonlui femblera il puiffe O' luy foit loyftbles faire imprimer lefdid liures fi dejfus intitulez quel imprimeur a fin quil ayt meiUetur mqyende faire les fraiz odeffences neceffaires pour iimprefsion deyceluy Uure Hous auons de noz grace (pedal plai

nepuijfance

nepuiJ^dttceP'du^orite Kcyat donhea- domoHs pdY ces prefentes conge permifiion preuiUege er odroy d'imprimer lefdid liures dudid Bartholomeo Euftucheen teUe mdrge de teUe caradere tant defois er entelnombfequiluouldra lesmedre zyexpoferen uerite debiter ey enfdire come bon lui femblerd PourUen que en iceulx il neje trouue aulcune chofe contre & du preiudice de noftre fdnde foy erReZ/giofi Chrifiidneen defendent tresexprejjement pdrces prefentes dtouslU hr ms iinprimeur & dultres de quelqueeddt qudlite cr condition quit foyent de' n'imprimer oufdire imprimer lefdid liures diceUuy Bdrtho iomeo Euddche les uendre fdire uendre debiter ne. difiribuer par noftre KoydulmenecdU^re^cedurdnt le temps dedix dns prochams enfuy Udns er confecutifz A cbmencerduiour<pie.lefdid liures jerontdche^ itez d’imprimer (^emusdUons Limitez GT Limittonsi- mdidimpri^ meur Pourlouyrde Teffed de noz prefens permifiowprmUkgee:^ cdroy furpeines du dultres librdires imprimeurey' dutres. quiconfre^ uiend'ront du did £ fences er fe trouueront fdifiz defdid liures im- primez en nodre did Koydutme pdr dultre que pdr luy eydfon ddueu de confifcdtion diceulx liures^ ddmende arbitrdired nous a dppU* quer Si uous nwtdpns comdndqns ey en ioignons et a chdfcun de uous endroyt foit er ft come d luy dpdrtiendraque de noz prefens grdce con §epermiftion priuilege ey odroy ey de tout le coritenueencefdid prefentes uous f aides fou^rezeyUyffez ledid Bartholomo Eudd* che er ledid imprimeurau quel il durdit bdiUe d imprimer fefdid liu» resioyereyuferpldinement eype^blement Ceftdns ey fdifdns cefter tons troubles ey empefchement dU centre Cdr tel ed noftre plaifir No/i cbftdntquelconques ordonnance redrindions mandemons ou defences er Uteres mpetres an d impetres ace centre Donne a Vdris le xvij, lour d’ Apuril kn degrade mil cinqcens foixdnte er deux er de noftre Keigtieiedixime^

Pdr leKoyenfonConfeil Lien dtt fignec^figille

Robertet.

CAROLO

CA%pLO BO%^OMJEO

Card IN A LI AMPLISSIMO

SAR THOLOMAE VS EVSTACHIVS wMipPpVS FOELlCitATEM.

W Ad Hatuiffem mul tis iam ante die bus yCar^ dinalis amflipme, amu cmum:> non hortatione [b lum y fedetiam precibus precept is(j^ impulfus , /?- be Hum edere quern de ^enibus confcripfty uenit mihi in mentem facer e y ut ilium tibi ' die arem : fed quum f^^^ authoritatem

meam effepertenuemyneqy doBrinam hu^. iufmodiy Ut aliquidyd me proficifei pojjety quod propter fummam amplitudinem tudy dignum tuisaurihusytuoue patrociniouide returyremdiBuliadhanc diem- IHuduero me etiam morabaturyquod quumuiderem te propter excellens ingenium , tUufrem in^ duHriam y ^ ftngularem animi altitudi-- nem a Jummo Font ificey&' omnium maxi^

fkoT I O I 111 duunculo tuo maximis m

gocijs prapofitum , in illisyijsj^ prAfemm^ qmad%^lligionem tuendampertinent :,dte noBu^j^ uerfarisUixpoteram adduct ut cre^ deremforeiUt ad hunc meum lihellum per-- legendum ocium haheres:, tandem fecit Jin-- gularisuirtus tua:,ac dimnum illud ^ im- mdrtalemeritum.qmdhonpatitur^utfm ingratianmiuitwp^ diutius dijferre^ quin me tibi h^quopoffum modo^gratum et memorem pr^Bem: ut audax maluerim'y qudm mgratus exifimari .Mittoigiturti hi qualifcunqj fit Carole ornatipmej meum hftnciibeUum, utfubjflendidifimo nomine tuo in publicum exeat teflisjit me a in te objeruanti^,^ maximorum benefciorum^ quibus omnes propemodum bonos tibiperpe tuo deumxifltyficut quotidie deuincis yper- Juaf am em mihi ipfe futurumy utputes'ypro infigni humanitate tuay me tibi quicquid debeoyperfolmffe yquandoh^Cy qu& do_y non mini?naeorumfuntyqu£ fperarid me mpr&

^entidy aut expeSartfoJJmty neq*yUero me , a propojito determit timor , ne tU y qmin grauipmorum fanBipmorum fcyiptQr rumleBione uerfarh y h tenuem laha^ rem meum dpernarerisyjiquidemanimum indue ere non potuiy ut crederem fieri poffey utquime tuofauore indignum nemneq ui demputaHiyquum adhuc quaji incultusy^ gerperilis iacehamynme contemneresi^ negligeres y quum gratU tm tanquam uo- mere cultus y ^ henignitatis rore perfufus

iuuante Jf erome tiht ^ ftudiofis ommhus pr&fanttores in diesy ^ uberiores prMtu^ rum. Vale.

index R E R V m

O fT A B i L I V M

K::.qu&in hu ttaBatihus cori* i.

- - - tinentur.^ .

^Yimm n^merus’p^Lgmmt Secundtts verfum ojlendit.

qua^

lile, & mm folis Immiifihus firtYi

:: r- . s MmYrnm^mde renuma^m,\^ii,, n ^ ^di^mj^uitmr.enim » vide rp^im admird^YMiQ*

i^tY^^rmffm qiia.yA(i>rmn(i auditq^ rio occurrerepoffit, 1 60tg^z ^limenti attraBw. qmmqio fiat g lo2iti<!p‘Hq,gsig^ r,

^natomica fkcultitsmrm qiadyer

--

iAnatomici prior es audit us organa. < ' negligenterdefcYipferuU 1 5 2.^« ^natomici prior es deyreterimra- mis aperte mcntionem. von fece^ 'tunt^lSSyl^^v %4natomicorum veterum&veoteri - corn contrQuexfia wcaqiudy^

Unatomes std morhos cogqofcendof :^y,^ eurandos plurimum opUiofi*.^ fert, 119.4, i^nimammdi. tog. 1

.Ariftoteles quo modo auditwn fieri

5,, i-'V _

,^fifiotel€f^,j^akms di^^

. -, vemyji£qrtm Jnyet^s npps^O‘‘

£« mm,7 . -5;-: > 5 - - u,

.Arifhule^^^ Erafijlraius renes a* l^ionemnpnumu%7,i^. jtrterqs coir fiacdtatem^ largitur,

.Arteriarumfpntexfusdtdtfiveut^ -^ti m[eruiti0,.ofifiequitM . \9y

,^nena ualidoi & eodemomnesmo tUtac aquali tempore agitantur, lo8ai?.t.. 1, : jlrpeMi£multumJerpffhumomco4

tinmtp.9%i4ij s . 1 u k. : c ^drJ^Yiafangmnpm.^^

res peJTiqnafic^fes aypqkj^ci- pimug^Ag,

^Arteria

r j

jfrtma mj^terij^ylum^rattraff ^hmug^^zi, J\L J'm.

jineria etiamjierrenes expur gan- tur.^7.\^,^ 1 A 1

^rteria renum . vidcremm partes* Urtermmagna orim^it^dd^imni crKto.272.1j.27. '

,J[fclepiadesnegat vreteras. 89. 7. MtraSiorijdi facultatis prgam

*4ttrahentismotm fecudum locum

jittHUiodttrdhentismofua^

^e<2M05.i5.jfvvs A

lAttraBio mfriim^ jdculiatis efi ^'Op^atio*i6j.i^.y *Attra^io alimentiad^memhrdiquo "^'^i^oddfidtdijfiftdtUr^ 1^2^14%*

' I 5fbi(^ r 2^ 5,

■^uditus organaf^uhapriarihisne ''■0igmer defeWpta^f^^

fcrtbendt wcafto 4 151. 1 9. e5“

-■

•jluditusorgana arhitrhj-iloimtitis

^Sfdltm qUQ mirddfidt- fecund^ Em pedoclem &^rifiotele, 16 i* 1 . ^uesvtrtm hahedtrenes^ 92. 1 Curium camtates male defcnbUn- tur a f^ifalio,! ^ ‘2'J, ^

kb iMurmmid&itdte medtuf ad nd^> res,i6l.2p.& 162.S. -

ahxduridmcauitdte an recurrat^i^

i^it»sdohilfitusii6^*6i- ^

’> E X

Curium antrucochleiit^fimile* 5 2*

1&- V-. U 1:J, i

^urium meatus cacus.i 5 ^,i 2. '^^UT^^medCu adauget,

' I52;I2.2 5.

■^krtbuam-^ 2.

^urespermafiicatoria ancommode expurgentur.i6^*g* ^uncularum cordis fitus 285.

^uthoris cofilium in traSiatione de ~^ yenafineparu20f,l$* v r " r|

B

llisflaua d r embus attrahitur* 95-25A- Milk, flaua cUrayeficaiecork obde Utiamattrabatur i &paulo po0 excernatur*ll^*%$* r: Edidim renes^mles*yidededi^exen.

tia ah mmalibusfun^ta,

BouUtn nendfmepari, 2 66* 15. &j 295.5. V

Brachidlkojja quotin bomine Br'aSmk homink defcribit Galk^,

to. J 78.2 5. A '

Brachialk tertq opfiduti finus* 2 0 5.

2b.-

Brachidlis fecunda acres quo modo - cum prmacommittqtur3& m<H ^ kediur*20ji^o,^ ^

Brutorum anatomecurnon paruipe-

Brutorum renes vide de renum dif- t : : ! fereritia

1 •SL p Jjf ir ferentiaab animalihus fum^tar

c

C^lcanem fimia abhumano quomodo differat. 1 8 Ufp Caluaria efl maximum os minimk ’■ €OpuldtUm.l 92iio, :

Camsnnes* mdertram differentia ab animalihus fufnpta* in Canibas vena fine pari du^HS* 298.12V V : . .

(kpittsarticulusqualis, 2 Capitis articulusnonefifimjfiext &

dt Capitis drtieuUsi^^^

' mufculisaGdleno uix diffentiunt auerjarij.22^»2^.

Capitis articular cum prima v^te- bra‘in diiibus, 2 f 2^f&» « ^ '

"Cdpiieis figiinaah~Hippoerai€ & a Galena intrddu&di i^dmMs re~ ^' ■fiei‘m,t6i%.2^.\ *

Capitis etiam alias figuras ah ijs ' qupdefcriptafuntinmonfirlsrd^ perm,i'ji,2. *‘2

deCapitis fi^ris Vefalif error prafertim de eth quam ipfeintro^

Capitis ligamentum cum primis ver tebris»22S%2^''

'"Capitis ligammtaprMemiffd a no- 'idsaiMtpnncis.^^^^ ^

^ ■2jbvi^l,'^‘vS.^82.;m,

^ qMtuplida fint , 2 j i^lo.cSf*

Capitis mufculi paruiproprij funt or .ticulicapitis^2/^/\* 1 5. ; ^

Capitis mufculoru dua' paria ab ana tomicis recentioribus pratermif-

Capitis mufculorum par primtinife- - cundum & feptimum* 25 1 . l O, .1^25.

Capitis mufculorum obliquorum 4- “6 i^i25^;28.eJ'’ 255.11. a Capitis mufculi circa primum &fi- cundum jpondylum. raro vifi .

Capitis mufculi (lomacho fuhiedlt duavtrinq;, funttj&capttism%- tibm inferuiunt .'252. 2l»&

^ : ?244.-2'4;e^ .2 46, 5 . de Capitis motibus dijputatiQfde qm t bffs lycusperperam fenfit* 227,

i 1^9, 2._j^.i 2. eJr 2j9,8.c^r

244.11. . ^ ..... c

dkCapitis mm Bjsffi-opinia^ zyg.

Capiti pluresmotus funt.neceffqrij , l'j.&

Capitis mtus quo modo fiat fecm-^ dum GalenU. 2g6,/{*(Cr 2^44* Contis motiones longidres & br§^ uiores ^242. 1 7. 24J.

‘^'C'dfi^is fmus reBr quo modo , & quarum vertebramnacmufcu- * ij lorum

a ^ <

lorum hene^ch fianU ;^44.*5 2. Capitis flexio quorum articuloMm

i 2 9 vrv'-^'yt

Cap.motm obliqui <^Br>&i^is^2'^g

Capnu^bliquimOtm a quibuspar- tibusiC^ quomodo.fiakt i ■2r47. -1 249^0^^^

C^aputlnobticpidWQfiiqmsmd^ fe- '4: 'cMdm mmbraanfimlumj^ts •■^^'54. 29 ‘Mj--- ^ Caput qukfcente cerukccircurmer- tian noueritGalems. 2 5 ^Caput mnquid pemliari motky art ^olms coUi beneficio in alterum la tus moueatur, 5. 22.^255.15.

Capm an jpirent per aures 1 55. 2 Xaprartimmna fmepan i^ 2g!^ii Caro lecoris an fennat»% 5.17. -Carirenum^dcrenumfubpiama , Caro renum an fenttat , yid^ r^/ium fenfm, <.n nr .'c 1 Carpi osteammprma aeieian Jinu habeat.20^,'2%i. s -in'- 1 Carpi os oUauMm.cum ulna apophy ficommitfmrA.or\^lo j Cartilagmsimeridmm^ hachift

; . - de uJusizo^iJQ X r.o'H '

Cartilage flerni qualts, qaaquando- qm sIiporfdratai3:/S^^mn49,fte

'riC n "

b X

Cauitadrmk.vidermkkauit^. Cauitaa aurk cochlea firnilk, i 5 5,

r -v

Qmitii commiJ[uraquaij\ 240.7^ Chuieda*' i-i :i7:5;7t

Coccygis ftgn$cg.tiQ, 2i9.f l & )r:\i?i2t2|.^i^22:2VrI 5»vg^: 2.2!^ 20.J2.eJ?-2244V:.: ',«i& Cociygis qm 109 mMUon^m facial Galenas. 222.5 ^rt 1 . J : t Ctkfp^-i^iXdaeHart^g

Coccygk nerui ^ffiM^maydequi- hm bcH^-^qknkd9prau^tas^0 ngitur . 2:2 1 .27 jeJr ,2 2 2 ? i p. appetpndi xen^rnou

Color rei^^-^df ^nk^cploy,.^ ,4" cmie3m:aqif^i49M^.»pt qua^dq 1,35.25..-.

Cor non effe prineipiunt yenqrum cur arbitmur Galenm. pS-. 2,.-, Cordfs pmss^.eqpd.^ 235.^4.

21* .l.iT i.hsHV!

mfi'clkf& finmqupu 234*

Cor gjr

r''\* rZS^'s 4*^Vi - t

Cor</w neruu2j5.6,4i i , v'

V«r.'i87.28.c5r

. : «i5. 5.hikv.UiKh

i K, }

Corond cutitU 1 88. 1 ^ 20 2. "

26.

Corpus renum, vide renum corpus^

Cofta omnes an duplicem airticulum habeant 6u yertebris, 2 1 8. 2 7.

Cojidrum cm ftei^no corHmifarum cartild^ints nu)mrws (Cr diflan^ tia in hotnine & fimia, 1 76. i Crig2,2i»& 200,2^,

Cofta jpuria quot & earu contextm inhomineCr in fimia. ij6, 20,

Cjr 199.9-

C^a omnes vnde nutriantur.^o^* 10.

Crura fimia ab humanis discrepant I7P-9* ;

Cubiti corona, vide corona.

Cubitimotks.2^g.l^.

2): ^ ^ ■> Ex ter reis.vide renis dexter , Dolor renum num is fit cu ' pulfu. vide renum afeSim pra - ternaturam,

E

Chinivenacaua Ct "vena fine pdri. 294.24.

Empedocles quo mode auditum fieri putet. 161.1.

Emulgentiavafa vena et arteria.vi devaJayVenaiCrarteria.

Equivenafi,Mpari.2%'].af.

Equorum vena alba aquei humoris plena.^01.12,

Erafiftirati opidio do lotij CrbiUsfe^^

t X

cretione. 1 1 1 1 8. 1.

Erafiftrati opinio dc fine uenafinepa ri. 507. 14.

Excrementorum ad renes confluent tium duplex differentia. 95. 2 E

^cultas attraBoria, 104. 2. Femoris ceruix qualis in horn ne&fimia.ijg./^.

Femoris ap0phyfes.igo.2g.

Femoris articulustenuior quam rneri.ig2.2»

Fibra carnea an fint in caufit utvi^ feera per fe moueantur . t o8» 28.

Figurarenum.uide renum figura.

Foetus humani inuolucra eJr burned res.i26.2g.

Foetus humanifternumquotoffaharn beat, loo.g.

Foetus renesMide de renum different tia ab animalibus fumpta.

in Foetibus quomodo percoleturlp^ tium.BS. 10; 29.

Foramina in anteriori fedepalaii. 196.3

FrancijciMciati laudes & off cium , erga autho. 148.1 y.et 1 5 0.6 G

jthrielis Falloppij diligentia circa auditus organa. 1 5 5. 5

Calenusfapereprehendit Hippocra tcm.2jj.6.

Cakni reprehenfires cur arguat au^ A iij thor.

t % I

Calenus qmlisfueriU 1 S 9.4 Cd‘Omnium doBiffimus.31 3*6 ; Cxhnusmn cmtemni j fed religiofe-^ cQUdekt,2^S.2'j,- ..

Calenus nauigauit jn ^fta ^ jlU- >jcandmm.263.2U

Calenus legit commetarios anatomi corumantic[uorum.263.22 Caleni lihri detrimeritum pafjijunt , ^^mendisfunp refenijjlmui 6']* 3.& 190.2,

Calmi an Jit liber introdu^orij

Caleni epitomata anatomica ex Ua n«o.r86,id^ 2.1 2.25.

Caleni libri de dijfe&ionejecmdum ;

Hippocratei& dediJJe£lione ana ^.tomiea,2i2.2j^ ' . ^

Caleni fcript'a quomodo expendeda, * 190.8

Calenus in 'multis male exppnitur, ^26^.16. V

Caleni loci deprauati de uena fine pa ^ ri emendantur. 2 8 o. 9. eJf* J 9 2 *

Calenus quis fcripjit an ah alijs fum : pjhni.iB^.90

Cahnits an defcripferit homines uel : fmias.i'ji.ii,^ 180.19 Calenus in rmltis animalibus exer- ,cmtanatomem.z63.26, Calenum homines non fecidjje quo^ modefuadeant, aliqui, 161 *1 Z ,,

Calenus numquandoque errauerip,

' J6y.2 - '

Calenus arbitraturiecurejfefanguj nis ojficinam , &uenarum prigij nemf&cur.^B.z ^

Calenus cur putet uenarum prints pium non ejfe cor. 98. 2

Caleni opinio deuaforum in renes di Jlributione, 70.1 B>r& 7 1 1 7*

^ ^9- ^ 'V.

Calenus a rafts renum in eorum jl- num fiylum pe'netrare ajferit .

. '"r '

Calenus non nouitconiunBionemue' narum emulgentium cum ramis uen£ a%ygs. 132.32 ^

Caleni fententia de lotij^ attraUiont cur dijjicilis.lZQ. 10.

Calenus an defcripferit fimiarum ue nas.320.10

Calenus an ab homine uel a fmia de fcripferit uenam fine pari , (jr ue^ nai cubiti, 298. 2 9.<& 3 1 5.

CalenmanignoraueritueramaxiU-. laris uendt diflributione.3 1 8.1 J

Calenus nunquid noueritprofundum ramum uena axillaris. ^12.14.' 0^316.1,

Caleni fentetia de ortu uena jmepa rii& de duBu eius in ftniflrq late^ m 2 90. 2 5 2 95. 1 9.

Caleni inconfiantia de uena fine pa- . :mxigm,263,io .

Clandu»

, t n ^

Glandule renum.viderenum partes. iGianhlie uefica ufiis.i2^*i^

Gula dm attrahit motum exercet

tnamfefte,ll2.2j.

H

Ippocrates qnandoque erra» uit}& eius libri medisfmt r^ertiffimi,i6j.2 Hippocrates deuafisrenu uarkfcri bit.$B.22

ah Hippocrate ^ Caleno introdu- Si^figura capitis nonmnesrepe rimtur. i6S. 2^,

IIipp6cratis & Gdkni ealiimatores inquibucerrent.T6$^S^

Homines an fimias defcripferitCale nus . ejr num referaPhos ueliUas fecar e.i 2.1 2. <& 1^0, ig Homines a brutis plunmu dijfemnt ' futurartm caufa . t6g. 2 y Hominis gfr fimia difcrepantia pro¬ pter uenam fine parUlSS.ll- -mHominibus uena fine pari raroge mina.2g6.6,

Hominis uena lugularis externa qua

^ Us.

Hominis renes.uide renum differen¬ tia fumpta ah animalibus,

^ Humanoru ureterum diuerfitas, 77 ^ 14*

" Humeri figuram ah homine non a ft mia defcripfitGalenus. 1 77.6 Humericaput inferius num habeat appendiem.lS'Ji^, ...

Humeri cauitatereor$ruu eubmrii

cipientes.2os*s

Humeri e^femoris analogia, 1 9 1

Humerus quo modo maximu os fit» quo modo tibia fit maior.igt 7.df 192. 20.

I

T oicohi Syluij opinio de ortu uendt I f1nepari.26Q.26. :

tecur fanguiniseffeofficinami ue- narum originem j cm arhitretuf Galenus.gS.2

tecoris uafa cuius gratia extitermU 1 1 2. 19

lecur per mefenterij uenas chylum attrahit. 11 1.^0, lecormferuiunt injirumenta omnia fanguinemrepurgantia. 98. IP 4ecurpinguipriuatur.^j. 8. .. a lecorisneruh&fenfus. %q,26.& 85.17

Inteftini reUi uafa num poffnthu- , more in ueflcdexcernere. 9']. 6 lohannis Farnefii opinio de ortu ue¬ na finepari.Z’jo, l6. 1

L

^pisrenum.vide renumaffe- £tm prater naturam, X

Lienis quorum inftrumentorum nu- merohahendus.92.6 Jjenis cur laxusjrarus ymagnucj & ynus.l 22.2^.& 12 tienis uafa pp quid Jh^a. 112.2 y.

* iiij Lienis

i n, 1

Venisper tjuS uafk fanguine pro nu trimento trdhau 7 1 8 8.

lienis ex iecoreper uenofum udsfa . cem fanguinis trahit. 1 1 1.5 1 . , Limis non fufcipitpurum excremen-

tigamentd capitis, uide capitis liga- fnenta,

tinea ojjis occipitij & quarmdam appendicum aboletur. 195.2 tinea reUa & trafuerfapalatui^/p 25.^^195.27.

thea a medio fuperciliorum duBa nafi ojja diflinguens, 1 94. 2 totium propriequid dicatur» eius periesyfiib(iamiat& confiflentiat qttalis.9^.19.& Lotijgeneratio.^'y.^ : totium arenibus attrahitur :non tie trO acauauenaad eos tranfmitti- tur.i I I.8.dM 20.I0 totium cuius partis fit excrementu proprium.9 5. 1 j.er 9 5 . 5 *5 1

9^*4 ' -

totium quamobrem a renihus ob de litiamattrahatur , & paulo pofi expeUatur. 11^.2^, totium quomodo a [anguine ficerna ttir <& percoletur difficile efi_ ex- plicare: et a recentioribus non ex fomtur.i 1 4.1 S,& 115.20. (tdLotium purgandum quid requira iurtisp' qua partes concurrent ?

t X

92.2^.2^95. t %

ad totium expurgandum unfit alia > uia prater renes li^ureteras.^S I^.ct97.4

de Lotij et Bilis fecretione Erafiflra- ' ti etCakni fententia./^^, 24.

. iij.g.eiiiS.l totium fecernendi et percolandi mo dus.90,6.et 99,9. et i ij.roj etii'y.i.et 116 , si*ot 119, -1.15.ef 125. 15., ^

totium an percoletur per rdnum car nemyanperuafayan perfulcos cd : . runcularHM>ll9*Si*^t l,j^.2^ 2i,et 1^9,26

totium percolandi modum in fcetib* 88.10.29.

totium percolatum qua parte red- pwf«r,42 . 7.ef 45. 2 5 . totium an aliquandiu retineatur in cauitaterenum.120.j2 Lotiu an attyahatUra uefica , ef quo modo in earn penetret et coUiga- tur.S9.i2.22.et 120. 12. et

12J.10,

in Lotij [uppreffione an urinaper ure : teras regredipoffit, 1 47.9 - Lotij ufus. i 2j,6.

Lumbus hominis a lumho fimia di- [crepat.eumq'y ah homine defcrip

fit Galenus.2 10. j.et 216. l^»

M . ,

.Agnitudo renum, uiderenH magnitudo.

UanM

/ D S X-

'iAanm hdmnk et fimm differunt j Mufculus ojJicUloTum auditus ah au et ciir foil homini qUandoque tri- thore repertmj et eius glandula*

^^huanturaCaieno. 1 77. 1 5.1 9. 15 7.5 2,et I 5 8.^. 2 1

J4mus Pres motiones, 206. 1 5 .e? Mufculi inter cof ales, 509. 9 207. 24 , - . ^ ;

MdxUU inferioris Ojfa , articiilusaet TV T ^vmMfqri) foramen, 2 2 7*8 . corona,! j^.2giet 1 8 5.20 ; uifqrius in quoddani ,

Idehrana obdu&a cauitati amis cP- , . explicatur in memhranam, (eUea(imili,!'^6,i6, ,227.10.

Membrahathoracem diuidentesa Ct ' '^eruorum cerebri quintum iugum ; uen&,% ']g,6,et 2 8 0. 24 , . utrinquepropagines hahet .

ef282.i^.e?jOA*25, : 159.10.

Memhxanie inftar operculi obduBdt J^ruus auditorius in membranam altera uey^cauji; altera uenA fo _ ^anexplifetuVil 5 2. 1 1 , ef 1 5'5.

. ronari£,2B 9,1 2.et 2^0.1, 1 8, ' .

Jdorbirenum , uide renumaffeBm ^ prreter naturam, ad Morbos curandos et dignofcen-

, dosanqtomesplurimumopisaf-'

Mptiismlmtarim non pMeJl fieri ft nemufcuUs,l09,6 - deMotu capitis opinio, uide ca phis mot us,

Muris tiena camlet fine pari,

Mufculi quidam cMrfiio munere fiu ' fircrhttr, 1.9 <!^,!2i V ; v% Mufculi capi$is,iiide capitis mufculi, Mufculi oculorum lingua , et laryn^ r gk a brut is defcripfit refalius .'

Mufculi guU (dijs anatomic is iiico* gniti,i62,lU

T^ruus auditorius qualis fecmdu Fefalium.l<^/\.i'^

IS^ruus ad tympanum amis altjs'in . .cognitusa quarto iugo neruorum cerebri oritur, i 5 J. 2 1 . ep

.: i^4 . : ' . -

"hlerui cerebri iuxta uertebras pro- jce4entes,22j,t^

'tqeruiprope cerebri nates, 2 2J,^ 'iSleruorumfextiiugicerebripropa- gines a medulla jfinali orta,

Ts^erui cur uifcoribus tributi, 84.9*

'iqeruihepatis,SQ,26

burner us remm, uide renummme,

Ceafio fcribendiexamen oJV ,

dccipitisofiis artmlus, eteius so- rontt

f - 7^ 1

^-rona^an heme a Cdleno defcriban- t«)*.i87.i4.2 2.eJr 188.20. OjficHlaaumm feu auditks qu(e& quotia quibus inuenta an e(h Yummentionenirfhciat Calenus, I52.i9.29.e&'i5^i^^ Ojfitulaauditus motuvolutario agi \ quo modo, 1 5 7.4. 10. Ojfa fyncipitis fubtilijfima, 1 92.9. 05r ffhenoides in fimia qualej^ quas ■■

' habeai cauitates . 1 74. I J. ^

195.8.

inter cerebrum & cerebellunum ' reperiatur .192.51,^1 9;J« ,20.

Cts tribriforme quale (it in homine et fimia.ij

6s durium cochleae fimile quale &

'• num cacum fit » an perforatum . ''■r5o.2r. ' - ^

Os frontis quale fit in homine & (l-

Ojfis iugalk tenuitas & futura , -174.2^.

O's maximum minimis impofitum efi- cranium.z^S.g* .

Ojfa magna qua 3 & quamobremfic ' dicantur»ig2*i24 Ojfanafuig'^,1^,

Os occipitis in pueris geminum ,

, 187.1.

Cfis occipitis cerona > multifor*

mesfuturd,l'jO*6»& 1 87.14.

."■'ii.-'---- i. '- v ^

> ST

Ojfis petrofi eauema in narium cauii tatemperuk.i6l.2’j.

Offis petrofi procejfus mammiUaris in fimia nuUum efi vefiigiu. 1 7 i 20.

Osy referens quale in homine fimia ; eius additameta* 1 95. t5.e&“ 197.4.' '

Os tertium brachialiscur diphyes di catur,i'jS>6»

Officulafefamina manus^pediSi&ft »2om.i8o.4.eJr2o8.5.-

Ofdflemiquot&qualiaA^y, I gd 198.4.^^201.4*

Offa iliorum qualia inbomine&in fmia,iyS,2S,

Ojfa pubis qualiainhomine etin fi-‘ mia.iqg./\» . i.

ojfs facri nomen i et num eoecygem comprehendaU2ig,i tlet 220. 8. & 2 2,1 . 2. cjr 2 2 2. 1 5. e5*'' 22^.21.

de Ojfe facroybiJijputaueritCale*^ w«j.2 24.25.

Ojfisfacn pdrtestproceffusy etford^ mina. 2 1 7. 27. e? 2 20.1 j.

- 22j.i.c?224;i2. \

Offs facri epiphyfis feu mucY0,22g*

20.^2.^^225.24.

Os facrum efi maximum omnifi quit’ funt mffina;et eius infima partes fpina carent. 1 9 2 . 8.et 2 24.2 1*

Otcubo fimile a Gdleno bis noil tiu^, meratura^a{*B

Offi

I K ^

Ojja a Galeno confultofr/ctermifa , &ffertim inpuerulis qua, 1 85« 51.2^19^.10- Omum vena fine pari. 2 9 5.5 . :

V,\

de "T^Jlrtium fitu comodo* 2^7.

X 21* =T

TarticuU excretmib.prafe0a quo nutrtantur.%2.22,^ I : WateUa feu mola forma qualis in hck^

Te6ius htijjimu habetho.l 7 51 1 7. -T^edis-offd.quotfecundum Hippocra- tem et Galenum . 1 8 2 . 2 o. 2^ y ^85a2*

H^sdis: humaniethrutorum dijferen- tia.i%o.2g.etiZT.io. . -Tedfidigitihominiset fimia difcrC’’" pant.i 8 1 .5 1 .ei 1 8;2.4. fPedispldnta offain fimiaet homing* »: 181.50. ,

Tericardif ortus^vena, etalimentu,

' 266^9. et2 ’^9.%,et 2 80. 2 2.

. 2:8.2. 24. 285^' 19;

284.15.6^500. 25. ^erfiontmmduplex.226.26, 3?ingue.iecormvide iecur* Tinguerenum.viderenumpin^e. ^ollex quamobrem magnm digittiO dicatur.iig>2.i^i Troc ejfus ftyloides qualis , et nUm in 5 fimiareperiatur. 1 75. 2 4. ^Imo quo mode per renes et intefli- naexpurgmr,j:~d3.%

E X

Tulmonis fenfus. 8 5 i2 1 ; ,

K

\Adius circa ulnam reuolM> tur.206.2^.

^SlitUdd in fanguinis mifiione quO . modo ab Hippocrate feruetur

Renes. . -

de B^nibus feribendi occafioet vtili* 'taS^‘y.yiM26*J^2U ; - jl in Benu deferiptione a brutis multi . fuerunt decepti. 1 50. 2 5. &

255.8.

Renum nomen.

J{enis nomen unde deriuetur. 27. 8*

Renum fubftantia. ^mimfubfiantia ubilaxdoccurf>a% inaqualis et quafi corrdfa. ^

* 1 2. 24.«r4i .15. et 1 55^ 191

plenum fubftdntiaqu^parte cauerno fa et f^on^omis, 2 9. 8. 5 o. 15.6^155.25. ,1

f{enum duritia & denfitas, 2 9;/^* Renum partes, J{enumcaro qualis. 2 7.1 2.c^ 28.1c

2l.et^o.6.etl22.iB.

B^enum caro fiimilariset fimplexqui bufdam lineis exculpta efi»n in-- . \ ftar papilla mammillarumfdra- minibusperuia. 2 7. 1 o. 2 !• , ^enum corpus quo modo ex fibris c5* came conflare dicatur. 27. 2 7. in plenum fubjlantiafibrd j linedy & cmalictdiiac fitUifurfiy 12 ^ 7.

&

r ^ b E t

^ I ^9.504

t{emm fubflantia qua parte tenuif- - fimisvaforum ramulisrefertilji-

i{enes qmrum partium inflrumen- talium numero habendi . 92-5*

B^nes ex pluribuspartihus cofiant .

*- 81.27.

I^E N VM Membrana exterior . 54. 18.

Mebranapingukven/£. 6 1 .1 o.

^62./^.&66*20s^i, . : Memhrana propria, 1 6,yide . ' etiam tunica,

Membrana interior.^ 5.2. m BenU finum Membrana expanfa,

. 69,1^,

B^nis finum Membrana nuUa infiar fcyphi aut peluis efformau 1 16,

15*

i^ENVM CaruncuU &gladula,22,

. '2'Ji& 29,l,et ^O,26t i : -

CarmcuU qmdam glandulas re ferant y Uneis& fulckdefmpU i claudentes extrema ramoruw va fisyrinarij . 50. 26, & 41, 52. & 42. 5 . 70. 4, &

76. 52.^ 1^8. 28> & 139. 50..:.

, GlandulaieSrearum neruhacyaf

. » qu<e, ea4 inter dumperforant .

28.24.^_j9.

iP. 42 , 4. ^ 8q. 28^ &

Benum pingue quale , ^ parte infit.3o,i6.& 3'y.20.S' 3j, 9,29.& 3S,6.et/^2, 22, &

1 36, 16. et 140. 1 14J,

r 16^ -4:

Benumyincula. 5 7, 28.^2^ 5 8.9. i^enej partibus alligentu/y

57.51.

i(envm arteriae qu£j.&earu ortus,3;9,2^,et62,ij.&63*

. 13,01^3,2,

Infignes funtyg^r cur. 8 2.1 5. ^ 94.11.

f^enis funt aquales » et earum di- fiributionemimitanturi6^..lf0 & 97.29.

deBsnum vafis yarie Jcribit Hippo- crafcj.58.22.

Bpnum uajbrum diflributionemMH fioteles & Galenut.nonignora^

. rwwf.7i.17.29.ef72.25. B^nishumani yafa, ^^9.3, ef 50.7* et % 8. i5.ef 4o. 2 2i^2i ef ^j. I5.ef48.25. : V

Benum fuperficiem eleganterdefcrt^ bunt tenuijjimi uaforum furculi .154.22.

Bpium pofitioniyaforum mulgen- tium ortusanrejpqndeat. 124.

24*

in Benes uaforum diliributio qua'y'et qualis : et num ea membranafufi’ fulciat.6 9.2o.et 70.18.ef 117.

3»&

tr 1

- V

in%enum cautim rafa nohpenetraty licet Galenus ab his in ilium flylli fenetrare ajjerat^ 7 Ji> .174 ■&

. l l6i.20,r . : :

in K^ne vafa emulgentia. muUi0im dmifnetconiuBafuntd fl 2^. 1 4. ^enis vitforum extrema cum fibris vafiswinarijcjomnBafunu

^B^um numMix vena prater tmuU gentes.6i.2g^ -

atorvai Zmulgentium falfadefiriptibnes.l^Oiy.

Ortus variusi & inxqualis, 54.- ;2.cJ^ 5 6*2 9. ^ 64.^, ;

OrtusjCt numerus, 5 9,19.^ <f 2.

B^mh& dijhik¥fP*i3,S* 22at

Coniun^io cw/nramisven^aity^

v:; ■/

y’Br<>yagmes4n feptutn iranjuer^i jiiminjer^^;2yp^6^y2^,

iri&2,26.28,vi^ - n .

. ^ - - Ah

^Nv^i ^SA,

diJTecantibus occurrunt» 6,2*2 Membranofum corpusnpn^e-

r E - xt

ad Xejks& vkinas partes niit-

- tuntpropagines. 12 6 *12*

in Beenes non inferitur vena cauit ,

' lOO^.l6* Is; ,vr - :,A/t

B^enis canini vafa fub mmhranPfo corpore pingui obducunt. 1 4i*i* BemmtWtnismtrim^^

- tionivafa eadem inferuiunt* $ 2.

:-A;- -'-A

de,eorumque diflributipt &Jnfer

i8*& 86. 1. <$• hie* ^ 2*\& 154a5.cSrii7.2f. -

a Byenibus ad ueftcam , tmSenfibiles*yy^.6 0 ']6*2*^

r s : , Renum figuraA A r

Byenumfigura^ualis*^ 1^4. ^2 .

2.etj2S.S, .

J^enum corpus lipeis feSisdefignatH efl.iiS*23*s\i y ^ ' c«r cortii dicanturJgu

humani bubulis ari jlnijimi^ >Jeyj,yi4edpr^^^^ anmalibus fHmpta, ~ . > : Rciium fiiperRdes ; Bynumfuperficies quails* 3 2. 17.^1 -- ii^.25: ^ .

B£n‘smcolorqualis^33*s:8p

Repufficauiiates. ' ,,

Bj^vM^pa^mtuUjet^nuf^u^ quales) 2 I* ^ ^,9. f. ;

^ .Cmitam ippfquushymoahalijs, mimati^'

rr ^ J

animcHihus diferUjS. 1 8 » CauitaSi in qmm yrina percota- ' tur» qualis:& num earn bene de~ fcrihant recentiores. 42. 50. & 4_j. 1 5.^0. dr 44. 2. dr 4 5.

' ^o.

J^envm Sinusan fitmembranafuc cin&us; et nunquid in renibus re- ticulum fit percolancbe vrinp gra tia conflruSium, 1 15. 26. dr 117.1^.

Sinus fecundus in bomine non re - peritur.^%,2*

Renlim magnitudo. t^num magnitudo quanta:& quod non fit femper eadem , fedvaria,

5 9. 2 7.dr 5 p. 24. dr 5 1 I

* 1*2 1 4i-2 9.

Renjim numerus . t^es 2^.24. dr^ 129.Jp. "

Renumfitus.

de Id^nurn fitu tabed^ ."^5.-1 5* dr

\66.6./

imi sitvs ' bhferuatp, 52^5. dr ^4.2 2.2^ r J0V14’.- Co^nitio qUiibyviilftBern ajfe- : rat, ;

V^enes nupqUidpofitionein aduerfam habeknf, 54i.i(^,' ''V ^emmiquialkroelaHofiy^. 1 g.et '54.22.^ |^v28;dr5(Jir oM

, ^4.2‘^^'i24li7i ^ ' -

^nibus quk incumbdht x^ddlmlre^

T-^Xl

fcant,l2g»li» de lignum altitudine fententia , commentitia rationes, 55. i, d*

V^encs vena taua non fiunt JubieSi

^ loi.j.:'

Renum generatio.

I{piesquomodogeniti.22,22.

Renum nutrimentum Irenes quo nutriantur:& nu ex fan* guine arteriaru,S ^,6,€t 1 1 B^nes per quay afafuccum pro nu* ^trimetotrahdt.'ji,2,eph2,^lni Renumfenfus. caro num fentiat.S 5. 8. 1 7. Bjnum partes fentientes, 84. 2. :& ^8<?.i4*

Benu ferifus qualts. 8 J. 2 8. ef 84.

4.i^dH85i2i .

Bpnumyaja fentiunt. ,

Rienumadio . ; h BenesaBionenon priuantur ab,4ri lioteleetabErafiftr,$^,2S, ofMum proprium,^^'^,

‘i iidBict duplex.S^i,i04 ^ ^ u^Bioinfcetibus ,r videderemm differetia ab'artmaitbusfumpta* Benibus attrahH faculta4 inefi,g^i

. iq.

BenumattraUio cut fmilii., 1*2.

Bbnes quafaeultatei& quo modbat - trahant ferofubt humor ethi f j.

t iXQJiQhdr:

iiu

t n. <

. = iri*22.€SMI2i2.:

/^NES attr^ahunt mtrimentum & :£xcr£metsm,ger eofdem rneatua, II2.;2j5v ^ - I

, 5 -^Urahmhilm fiaua, 93*^^*

^ttrahmt lotium,llSS»\

IRENES Ef tL I EfN i-S permpU

onficia rajbrum fuccum trahut »

, . ^. terth vafe pro mtrimento no egenurji •2,& 82. 31.

, v.^'^nfufeipimtpurHm ex^rermp turn fed n^trimentp perrmxtum,

RENEs TermeatitspecuUares aqmfis humor defertur, 112.9. Sanguis firofus per Je non accedit lOI. 24.

.20. -v:. %

e^. ia Sanguinis etexcrementi quo mq^

dafiattr(mfumptio^99,j^.>^

- , Sanguis totus nofertur,ii:yi^rj,

* Serofm humor, quo modo duca- c turi9'j,vS.et 99.2^,et loo.i. Serofum humorem an mittant vc

»<C. I I 0^25.^ 1 1 1.2 I. V

^ Mxcrementoru duplex genus cq- fluit.93,23, .

<per^mesetin'tefimaquo modo pof- t fitexpurgaripulmo^l 3 J.4. per Bsertesqmmodo fang^isexpttr- getur.iQo^X'j;'

^IS^rmm fato. quo modo bumtore jatt- « . guinis tmijciati. 1 14.. 2 7* . Irenes fanguinem ferofurn ^ ex-’

3 £ ^

, ' crementofum attrah,unt.B3 -S •' Serum fqngumspurganU 92.1, , €^95‘25.

Lotium an fccernant.99.1 2. per,B^enei.non modo yena expurgan . - . turyfedetiamarteri<2,9'],2a^, \